Устав

Загальні Положення

1.1.     Громадська (неурядова) районна організація створюється у відповідності с
Конституцією,     чинним     законодавством     України,     основними     принципамі/
міжнародного права та статутом.

1.2.     Організація    » Асоціація психодрами » є неурядовою організацією.

1.3.      Громадська  (неурядова)  організація  є юридичною особою,  що в  повному

обсязі користується правами і виконує обов’язки, пов’язані зі своєю діяльністю
володіє    відокремленим     майном,     має    самостійний     баланс,     свої    кошти
розрахунковий   або  інший   рахунки   в   банківських  установах,   печатку,   кутовий
штамп,емблему,  та інші реквізити.

1.4.      Громадська організація діє на підставі Конституції України, Закону України ‘
Про об’єднання громадян » та іншого діючого законодавства України і має праве
за власною ініціативою приймати всі рішення, що не суперечать законодавству
України.

1.5.      Взаємовідносини     між    членами     громадської    організації    і    державок
визначаються діючим законодавством України і теперішнім статутом.

1.6.     Для вирішення статутних завдань громадська організація може здійснювач
свою  діяльність у  контакті  з  державними  органами  та  іншими   громадськимі/
організаціями,     приватними     особами,     а     також     підтримувати     звязки     :
міжнародними або іноземними організаціями та окремими  особами.

1.7.     Громадська організація має назву:

—  українською мовою — » Асоціація психодрами»;

—  англійською мовою — » Аssosiation of psychodrama».

1.8.   Місцезнаходження громадської організації:
252112,Україна,м.Київ,вул.Руданського,1 а,кв.76.

Розділ 2

Мета та завдання громадської організації

2.1. Основною метою громадської організації є:

—  сприяння у створенні оптимальних умов розвитку професійної діяльності,
розробка і реализація суспільно значущих програм і проектів, спрямованих на
задоволення і захист законних соціальних, економічних, творчих та інших
інтересів її членів;

—  розвиток психофізичних та творчих можливостей людини;

—  просвітницька та навчальна діяльність;

—  створення школи трансформації людини;

—  сприяння розвитку духовного,інтелектуального та фізичного потенціалу
людини;

—  будування фундаменту для духовного розвитку серед дітей та молоді;

—  участь у програмах та навчання у міжнародному центрі РІРЕ (Європейський
інститут психодрами), налагодження стосунків та зв’язків з іншими центрами
психодрами в різних країнах світу;

—  участь у міжнародних програмах нерозповсюдження наркотиків та захисту від
СНІДу;

—  участь в екологічних програмах;

—  створення організацій та установ, які мають статус юридичної особи.

2.2.  Основні завдання організації:

—  сприяє розвитку інфраструктури професійної психологічної діяльності;

—  сприяє професійній підготовці членам асоціації;

—  надає допомогу членам асоціації у вивченні і впровадженні досвіду
міжнародної практики;

—  вивчає всесвітній досвід і співпрацює з аналогічними організаціями за
кордоном, сприяє розвитку ділових зв’язків членів асоціації з зарубіжними
організаціями. Сприяє стажуванню членів асоціації за кордоном, їх участі в
міжнародних конференціях, симпозіумах, конгресах, запрошує фахівців з інших
краін для обміну професійною інформацією, проведення спільних семінарів,
симпозіумів, досліджень;

—  надає допомогу членам асоціації у проведенні психопрофілактичної і
психогігієнічної роботи, а також у поширенні психологічних знань серед
населення, співпрацюючи з цією метою із засобами масової інформації;

—  проводить семінари, консультації, зустрічі, тренінги і групи по психодрамі;

—  здійснює лекційну роботу по пропаганді знань в галузі духовної культури,

мистецтва, природничих наук;

—  здійснює редакційно-видавницьку діяльність та розповсюдження літератури

—  організує навчання різним методам психодрами;

—  організовує і сприяє молодіжному, культурному туризму, діловому і творчом
контакту людей різних країн, в тому числі для навчання їх та розвиток своїх
здібностей, розвиває нові форми та види в даній сфері;

—  будує необхідні умови для повноцінного духовного розвитку людей з
урахуванням їх соціальних, інтелектуальних потреб;

—  здійснює і сприяє природоохоронній діяльності, екологічним та біофізичним
дослідженням людини, нетрадиційним методам реалізації психофізичних
можливостей людського розуму та організму;

—  здійснює в повному обсязі інші права юридичної особи, що відповідають
статутним завданням.

Розділ З

Члени громадської організації, їх права та обовязки

3.1.  Членами громадської організації можуть бути   громадяни України, іноземні
громадяни, які досягли 18 років, а також трудові колективи інших організацій.

3.2.  Прийняття в члени громадської організації здійснюється установчим
комітетом

відповідно до поданоі заяви.

3.3.  Член громадської організації має право:

—  брати участь з правом вирішального голосу на зборах організації,
обговорювати питання його діяльності;

—  вносити пропозиції з усіх проблем, відкрито відстоювати свою думку;

—  обирати і бути обраним в керівні органи;

—  ставити питання про виключення із членів тих, хто не виконує його статутні
програмні завдання і вимоги;

—  брати участь у діяльності організацій від імені центру  у відповідності з
договором;

—  мати членство в інших організаціях, які діють  відповідно до чинного
законодавства та даного статуту.

3.4.  Член громадської організації зобов’язаний:

—  виконувати положення статуту організації та її доручення;

—  не вживати наркотиків (вживання наркотиків суперечить духовному розвитку
людини);

—  пропагувати ідеї духовного розвитку людини;

—  надавати організаційну, та іншу допомогу організації у вирішенні завдань, щ
стоять перед нею;

—  сплачувати членські внески ( 5 грн на рік).

3.5.  Членство у громадській організації припиняється:

—  відповідно до поданої заяви;

—  відповідно рішенню загальних зборів членів організації за   порушення статуї
організації, якщо за це проголосувало 2/3 голосів від загальної кількості її члені

3.6.  Почесні члени — громадяни, у тому числі іноземні, які зробили вагомий
внесок у діяльність громадської організації (у пропаганду, навчання та
організаційну діяльність)..

Розділ 4

             Органи управління громадською  организацією

4.1.  Діяльність громадської організації здійснюється на демократичній основі.

4.2.  Вищим органом громадської організації є загальні збори його членів,а між
зборами-

установчий комітет організації.

4.3.  Збори членів громадської організації мають право:

—  затверджувати та доповнювати статут;

—  вибирати керівні органи;

—  приймати рішення з будь-яких питань діяльності організації.

4.4.  Збори членів громадської організації вважаються правомочними у випадку

—       присутності не менше 60 відсотків його членів

4.5.  Збори членів громадської організації скликаються по мірі необхідності,

але не рідше одного разу в 5 років, Позачергові збори скликаються
Установчим комітетом або головою, а також на прохання хоча 6 1/3 його
членів.

4.6.  Виконавчим органом громадської організації є Установчий комітет і його
голова, котрі діють у період між зборами.

4.7.  Склад установчого комітету обирається загальними зборами громадської
організації   строком   на   5   років   з   його   членів.   Рішення   у   всіх   випадках
приймаються 2/3 голосів від загальної кількості членів організації.

4.8.  Установчий комітет керує роботою громадської організації і здійснює роботу на
період обрання, а саме:

—  вибирає голову та його заступників;

—  забезпечує виконання поточних і перспективних планів організації;

—  керує майном та коштами’

—  визначає стратегію поточної виробничої і господарської діяльності
організації і вирішення усіх питань, пов’язаних з діяльністю організації;

—  затверджує поточні плани, структуру, штати, визначає умови і оплату
праці штатних працівників;

—  вирішує питання про відкриття відділень та філій громадської організації;

—  вирішує питання про прийом нових його членів;

—  вирішує інші питання,що випливають з статутних завдань організації.

4.9.  Безпосереднє керівництво Установчим комітетом організації здійснює його
голова, який обирається Установчим комітетом.

4.10.  Голова Установчого комітету діє від імені організації та має право
здійснювати повноваження у межах, наданих йому Установчим комітетом.

4.11.  Установчий комітет має право передати частково або більшость своіх
функцій голові.

4.12.  Ревізія фінансово-господарської діяльності організації здійснюється
ревізійною комісією, що обирається загальними зборами членів організації і
складається з голови та двох членів організації. Голова та члени ревізійної
комісії зобов’язані звітувати перед Установчим комітетом та зборами членів
організації не рідше одного разу в 5 років.

Розділ 5

Джерела надходження, кошти громадської організації,порядок звітності, контролю, здійснення господарської діяльності

5.1 .Громадська організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.

5.2.  Майно і грошові кошти утворюються за рахунок:

— переданого  майна і коштів засновниками або членами громадської організації, або
державою;

— вступних та членських внесків;

— пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій, в тому числі
іноземних;

 

—  прибутків від господарської та іншої комерційної діяльності створених
госпрозрахункових установ;

—  на інших підставах, не заборонених законом.

 

5.3.   Громадська організація самостійно формує фонди і перерозподіляє
кошти між ними на підставі рішень загальних зборів або установчого
комітету.

5.4.      Громадська організація здійснює бухгалтерську, статистичну та іншу
звітність у відповідності до вимог чинного законодавства Украіни.

5.5.      Громадська організація з метою виконання статутних завдань і цілей
може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність
шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом
юридичної особи, заснування підприємств, в порядку встановленому
законом.

Розділ 6

Порядок внесення змін і доповнень до статуту громадської організації

6.1. Усі питання про внесення змін та доповнень до статуту громадської організації вирішуються загальними зборами членів організації, але не менш як 2/3 від кількості усіх членів організації  (кваліфіційної більшості).

6.2. Про зміни, що сталися в статутних документах організації, необхідно в Е строк повідомити реєструючий орган.

Розділ 7

Порядок звітності і контролю

7.1.  Державний контроль за діяльностю здійснює державни органи у порядк
передбаченому законодавством України.

7.2.  Нагляд за віконанням та додержанням законності здійснюють органи прі

7.3.  Контроль за джерелами та розмірами надходжень, сплатою податків зді
фінансові органи та органи державної податкової інспекції.

7.4.  Громадська організація у встановленому порядку подає фінансовим орг;
декларацію про свої доходи та втрати.

7.5.  За порушення законодавства можуть бути застосовані такі стягнення:
попередження, штраф, тимчасова заборона окремих видів або всіеі діяльнос

Розділ 8

Припинення діяльності громадської організації

8.1.  Припинення діяльності громадської організації здійснюється шляхом
реорганізації чи ліквідації цієї організації.

8.2.  Реорганізація чи ліквідація громадської організації здійснюється на
підставі статуту або рішення суду.

8.3.  У випадку припинення діяльності організації загальні збори або інший
орган, який прийняв рішення про ліквідацію, створюють ліквідаційну комісію,
яка оцінює наявне майно, виявляє дебіторів і кредиторів, розраховуєтся з
ними, складає ліквідаційний баланс, який надає органу що ії призначив.

8.4.  Майно і грошові кошти, після усіх розрахунків з державою і по
зобов’язанням, направляються на цілі, передбачені статутом.

Розділ 9

Міжнародні зв’язки громадської організації

8.1. Громадська організація відповідно до свого статуту може вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’зки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійснень заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

Comments are closed.