Литовченко Ніна


Литовченко Ніна Федорівна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної і практичної психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Освіта: Київський державний університет імені Т.Г. Шевченко, спеціалізація психолог, викладач.

Спеціальна освіта: психодрама-терапевт, тренер груп І рівня (сертифікація Європейської Асоціації Психодрами, PAFE, Берлін). Індивідуальний член PAfE. Член ІПСПіП.

Основні напрямки роботи: індивідуальні консультації і психотерапія, групова психотерапія.

Телефон + 38 068 805 2515

E-mail  nina.lytovchenko@gmail.com

СПИСОК НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ

 1. Особливості інтерпретації смислової інформації у герменевтично орієнтованій практичній психології // Наукові записки Ніжинського держ. пед. ун-ту ім. М.В.Гоголя. Психолого-педагогічні науки. Част. 1. – 1999. – С.150-156.
 2. Особливості функціонування інтерпретаційних процесів психолога та клієнта в ситуації надання психологічної допомоги // Вісник Харк. держ. ун-ту. – 1999. – №439. – С.246-250.
 3. Реконструкція   професійного   семантичного   простору   практичного психолога та її можливості // Матеріали III   з’їзду Товариства психологів України. – К., АПН України. – 2000. – С.111.
 4. Психологічна ситуація клієнта та її основні детермінанти // Психологія. 3б. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2000. – вип. 1 (8). – С . 224-230.
 5. Етап   концептуальної   інтерпретації:   відбір   психотехнічної   схеми корекційної роботи / Зб. наук. праць НПУ ім. М.П.Драгоманова. – 2000. – вип. 3(10). – С.82-87.
 6. Особливості     інтерпретації    практичним    психологом професійно значимих  параметрів  ситуації клієнта // Зб.  наук.  праць  Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – 2000. – Т.ІІ, част. 5. – С.174-181.
 7. Проблеми інтерпретації психологічної ситуації клієнта // Спеціальні курси з психологїї. Довідково-методичний посібник.  – Ніжин: НДПУ, 2001. – С.50-56.
 8. Професійно-орієнтований    тренінг   самопізнання   та   саморегуляції: Навчально-методичний посібник.–Ніжин: НДПУ, 2002.–72 с.
 9. Розвиток     інтерпретаційних     процесів    у     майбутніх     практичних психологів: діалогічна взаємодія з клієнтом // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка / За ред. Максименка С.Д. – 2002. – т.ІІІ., част.9. – С.58-68.
 10. Проблеми інтерпретації психологічної ситуації клієнта: Навчальний посібник. – Ужгород: Інпроф, 2002. – 88 с.
 11. Психологічна ситуація клієнта: народження тексту // Мова і культура. – 2002. – Вип.5, том 1. – С. 207-213.
 12. Основні напрями розвитку інтерпретаційних процесів у майбутніх практичних психологів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога та соціального працівника в умовах вищої школи». – Тернопіль: ТерДПУ, 2003. – Част.ІІІ. – С.81-89.
 13. Психологія   навчання:   Навчально-методичний   посібник.   –  Ніжин: НДПУ, 2003. – 30 с.
 14. Стимулювання інтерпретаційних процесів в індивідуальній свідомості клієнта    як    стратегічне    завдання    консультативної    взаємодії    // Психологія   у   XX   столітті:   перспективи   розвитку   (Матеріали VІ Костюківських Читань). – К.: Міленіум, 2003. – С.108-113.
 15. Динаміка      інтерпретаційних      процесів      у      ситуації      взаємодії практикуючого психолога і клієнта // Психологічний вісник. – 2003. – вип.1. – С. 47-50.
 16. Спецкурс з порівняльної психології та зоопсихології // Спеціальні курси з психології: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. О.П.Щотки – Ніжин: НДПУ, 2004. – С.73-80.
 17. Розвиток   здатності   до   самопізнання   як   компонент   особистісної підготовки майбутніх практичних психологів // Психологічна газета. – 2004.  – №24. – С. 28-31.
 18. Фахова практика з практичної психології. Методичні рекомендації. – Ніжин: НДПУ, 2004. – 47 с. (у співавторстві).
 19. Професійно-орієнтований    тренінг   самопізнання   та   саморегуляції: Навчально-методичний посібник. – 2-ге вид., випр. –  Ніжин: НДПУ, 2005. – 72 с.
 20. Основи психологічного консультування та психокорекції: Методичні рекомендації до проведення семінарських занять. – Ніжин: НДПУ, 2006. – 36 с.
 21. Тренінг самопізнання у навчальному процесі: за і проти // Актуальні проблеми   психології:   Психологія  навчання.   Генетична  психологія. Медична психологія / За ред. С.Д.Максименка, М.В.Папучі. – Київ-Ніжин: Вид-во НДУ; «Міланік», 2007. – том 10, вип.1. –  С.21-24.
 22. Психокорекція депресії у підлітковому віці // Практична психологія і соціальна робота. – 2007. – № 4. – С.40-50 (у співавторстві).
 23. Проблемні   питання   практичної  психології:   Навчально-методичний посібник. – Ніжин: НДПУ, 2007. – 91с. (у співавторстві).
 24. Інтерпретація у теорії та практиці консультування // Современные проблемы психологического консультирования. Сб. докладов научно-практ. конференции. – Одесса: ХГЭУ, 2007. – С.22-25.
 25. Процес інтерпретації в психотерапії у контексті діалогу психолога з клієнтом // Діалогічність як форма існування і розвитку особистості: Монографія / За заг. ред. Г.О.Балла, М.В.Папучі. – Ніжин: Міланік, 2007. – С.195-231.
 26. Фахова практика магістрантів з практичної психології: Методичний посібник / М.В.Папуча, Н.Ф.Литовченко, Я.Ф.Андрєєва та ін.: Ніжин, НДУ,2007. – 28 с.
 27. Феномени нерозділеного кохання: екскурс у проблему // Актуальні проблеми практичної психології. Зб. наук. праць. Част.І. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2008. – С.215-216.
 28.  Психологічні феномени нерозділеного кохання // Актуальні проблеми   психології:   Психологія  навчання.   Генетична  психологія. Медична психологія / За ред. С.Д.Максименка, М.В.Папучі. – Київ-Ніжин: Вид-во НДУ; «Міланік», 2008. – том 10, вип.6. –  Частина 2. – С.6-10.
 29.  Психологічне консультування. Хрестоматія: Навчальний посібник / Упор. І.В.Кошова, Н.Ф.Литовченко, І.М.Наказна. – Ніжин: В-во «Міланік», 2009. – 623 с.
 30.  Проблеми та особливості застосування психогімнастичних вправ у груповій психотерапії // Психологічне консультування. Хрестоматія: Навчальний посібник / Упор. І.В.Кошова, Н.Ф.Литовченко, І.М.Наказна. – Ніжин: В-во «Міланік», 2009. – С.553-557.
 31.  Проблеми та можливості профорієнтаційної роботи ВНЗ у сучасних умовах // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наукових праць / За ред. Бурлачука Л.Ф., Васютинського В.О. та ін. – Випуск 449-450. – Педагогіка та психологія. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С.20-23.
 32. Програми курсу «Основи психологічного консультування та психокорекції» . – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2009. – 147 с.
 33. Програми курсу «Психотерапія». – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2009. – 120 с.
 34.  Психологічна допомога у випадку нерозділеного кохання // Практична психологія і соціальна робота. – 2009. – № 11. – С.5-12.
 35.  Втілення психологічної ситуації у наративі клієнта // Актуальні проблеми   психології:   Психологія  особистості.   Психологічна допомога  особистості.    / За ред. С.Д.Максименка, М.В.Папучі. – Київ: «Міланік», 2009. – том 11. –  Вип. 2. – С.124-130.
 36.  Програма Державного екзамену. Психологія (для денної та заочної форми навчання) / Укл. М.В.Папуча, Я.Ф.Андрєєва, Н.Ф.Литовченко та ін. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2009. – 19 с.
 37.  Фахова практика з практичної психології [методичний посібник] / упоряд.: Я.Ф.Андрєєва, О.П.Никоненко, Н.Ф.Литовченко та ін. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2010. – 55 с.
 38.  Політична реклама як засіб психологічного впливу/  Н.Ф.Литовченко, Александрова А. // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави: зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; за заг. ред. М.М.Слюсаревського. – К.: Міленіум, 2010. – вип.10. – С.242-250.
 39.  Психологічний аналіз впливу політичної реклами на студентську молодь // Перший усеукраїнський конгрес із соціальної психології (УКСП–2010) «СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА НАУКА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ: ДОСВІД, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ», 1820 жовтня 2010 року, м.Київ.Тези.  http://www.ispp.org.ua/podiy_14_s_22.htm.
 40.  До проблеми політичної активності студентської молоді /  Н.Ф.Литовченко, Папуча М. В., Кошова І.В. // Актуальні проблеми   психології:   Психологія  особистості.   Психологічна допомога  особистості.    / За ред. С.Д.Максименка, М.В.Папучі. – Київ: «Міланік», 2010. – том 11. –  Вип. 3. – С.203-212.
 41.  Психологічний аналіз впливу політичної реклами на студентську молодь/  Н.Ф.Литовченко, Александрова А. // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології; [редакційна рада: М.М.Слюсаревський (голова), В.Г.Кремень, С.Д.Максименко та ін.]. – К.: Міленіум, 2011. – вип.25 (28). – С. 67-76.
 42. Проблеми та особливості політичної активності української студентської молоді /Литовченко Н.Ф., Папуча М. В., Андрєєва Я.Ф., Кошова І.В.  // Актуальні проблеми   психології:   Психологія  особистості.   Психологічна допомога  особистості.    / За ред. С.Д.Максименка, М.В.Папучі. – Київ: «Міланік», 2011. – том 11. –  Вип. 4. – С. 409-419.
 43.  Психологія: [програма державного екзамену / укл. М.В.Папуча, Н.Ф.Литовченко, Ю.П.Никоненко та ін.]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2011. – 19 с.
 44.  Студент як керований виборець // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави: зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України / За заг. ред. М.М.Слюсаревського. – К.: Міленіум, 2011. – вип.12. – С.69-77.
 45. Структурно-функціональна характеристика інтерпретаційного процесу в діяльності психолога /Литовченко Н.Ф. // Актуальні проблеми   психології:   Психологія  особистості.   Психологічна допомога  особистості.    / За ред. С.Д.Максименка, М.В.Папучі. – Київ: «Міланік», 2011. – том 11. –  Вип. 5. – С.284-296.
 46. Практика студентів-психологів [навчально-методичний посібник] / уклад.: І.В.Кошова, Т.Д.Кричковська,Н.Ф.Литовченко, І.М.Наказна, О.П.Никоненко, М.В.Папуча, Г.П.Шилова. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2011. – 60 с.
 47.  Опыт проведения психодрамы в группе наркозависимых с длительной ремиссией // Семейная психология  и  семейная  терапия. – 2012. – № 1. – С. 96-118.
 48. Психологічні умови захисту від впливу політичного маніпулювання на студентську молодьУМОВИ ЗАХИСТУ /Литовченко Н.Ф. // Актуальні проблеми   психології:   Психологія  особистості.   Психологічна допомога  особистості.    / За ред. С.Д.Максименка, М.В.Папучі. – Київ: «Міланік», 2012. – том 11. –  Вип. 6. – С.339-346.
 49. Психологічна ситуація клієнта як інтерпретація життєвої ситуаціїї /Литовченко Н.Ф. // Актуальні проблеми   психології:   Психологія  особистості.   Психологічна допомога  особистості.    / За ред. С.Д.Максименка, М.В.Папучі. – Київ: «Міланік», 2013. – том 11. –  Вип. 7. –  Част.1. – С.602-608.
 50. Основні напрями розвитку професійно-важливих якостей майбутніх психологів /Литовченко Н.Ф. // Актуальні проблеми   психології:   Психологія  особистості.   Психологічна допомога  особистості  / За ред. С.Д.Максименка, М.В.Папучі. – Київ: «Міланік», 2013. – том 11. –  Вип. 8. –  Част.1. – С.589-597.
 51. Політична культура сучасного українського студентства / Литовченко Н.Ф., Андрєєва Я.Ф. // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: зб. наук. праць за наук. ред. / За ред. С.Д.Максименка, Н.О.Євдокімової. – Миколаїв, 2013. – том 2. –  Вип. 11 (99). –  С.19-25.
 52. Влияние семьи на возникновение и переживание страхов у старшеклассников / Литовченко Н.Ф., Сидоренко А.А. // Психология и педагогика в современном мире: вызовы и решения / ХVІІ междунар. Научно-практическая конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых. – М.: Московский  Научный Центр психологии и педагогики, 2013. – С.17-20.
 53. Особливості смисложиттєвих орієнтацій педагогічних працівників /Литовченко Н.Ф., Гуторка Н. // Практична психологія і соціальна робота. – 2014. – № 3. – С.5-12.
 54.  Особливості страхів ліцеїстів з різним досвідом батьківсько-дитячих стосунків /Литовченко Н.Ф. // Актуальні проблеми   психології:   Психологія  особистості.   Психологічна допомога  особистості  / За ред. С.Д.Максименка, М.В.Папучі. – Київ: «Міланік», 2014. – том 11. –  Вип. 11. –  Част.2. – С.55-66.
 55.  Практична психологія в системі задач: метод.посіб. / М.В.Папуча, М.М.Наконечна, Н.Ф.Литовченко та ін. – Ніжин, НДУ ім..М.Гоголя, 2015. – 68 с.
 56.  Діалог у психотерапевтичній взаємодії // Актуальні проблеми психології:   Психологія  особистості.   Психологічна допомога  особистості  / За ред. С.Д.Максименка, М.В.Папучі. – Київ: «Міланік», 2016. – том 9. –  Вип. 10. –   С.200-205.
 57.  Переживання надії як виявлення прагнення особистості до відчуття психологічного благополуччя // ІХ-ті  Гротівські Читання «Ракурси психологічного благополуччя особистості» (9 червня, 2017 р., м. Ніжин) // http://lib.iitta.gov.ua/707232/1.pdf
 58.  Особистісні переживання у процесі інтерпретації значимих подій життя / //збірник матеріалів VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість та її історія», 16-17 листопада 2017 року, м. Ніжин. – С.108-109.
 59.  Проблема становлення діалогізму як професійно-важливої якості студентів-психологів / Андрєєва Я.Ф., Литовченко Н.Ф. // TECHNOLOGIES OF INTELLECT DEVELOPMENT. – 2018. – Vol 2, No 8 (19). – / Режим доступу до випуску: http://www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/current
 60.  Особистісні переживання у процесі інтерпретації значимих подій життя [Текст]: Особистість та її історія: колективна монографія / Ніна Литовченко; наук.ред. Н.В.Чепелєва, Н.В.Папуча; Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2018. – С.224-240.
 61.  Професійний розвиток особистості: пошук ресурсів / Андрєєва Я.Ф., Литовченко Н.Ф. // TECHNOLOGIES OF INTELLECT DEVELOPMENT. – 2018. – Vol 2, No 9 (20). / Режим доступу до випуску: http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/current
 62.  Методологічний статус проблем розуміння та  інтерпретації в   сучасному науковому пізнанні /Литовченко Н. Ф. – методологічний семінар «Теоретичні і методологічні проблеми сучасної психології» (16 травня 2018 року, Ніжин – Київ). – Режим доступу до випуску:  http://www.ndu.edu.ua/storage/2018/prob_psuh.pdf
 63.  Формування психологічної ситуації клієнта: нерозділене кохання // Тези VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психологія людини: свідомість і реальність» (Ніжин, 30-31 жовтня 2018 року ) // Режим доступу до випуску:  http://www.ndu.edu.ua/storage/2018/psuh_svid_real.pdf
 64.  Осoбливoсті міжoсoбистісних кoнфліктів у студентських групах / Андрєєва Я.Ф., Литовченко Н.Ф. // Психологічний часопис. – том 21. –  № 1(2019), лютий 28, 2019. –  С.9-21. –  / Режим доступу до випуску:  http://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/issue/view/21/PSYCHOLOGICAL%20JOURNAL%201-2019.pdf

Comments are closed.